понеділок, 12 травня 2014 р.

Світовий Конґрес Українців призупиняє надання допомоги в Донецьк


Світовий Конґрес Українців призупиняє надання допомоги
в Донецьк після нападу на персонал Українського “Червоного хреста”

Світовий Конгрес Українців (СКУ) призупинив надання допомоги в
Донецьк після викрадення та побиття 9 травня 2014 р. персоналу
Українського “Червоного хреста”.


“СКУ рішуче засуджує викрадення і побиття персоналу
Українського “Червоного хреста” та пограбування медикаментів у
Донецьку. Із закриттям офісу “Червоного хреста” в Донецьку
надання нашої допомоги переглядається. Коли офіс “Червоного
хреста” в Донецьку відновить свою діяльність, ми будемо
продовжувати наше співробітництво зі сміливими медиками в цьому
місті,” - сказала доктор Уляна Супрун, Директор з гуманітарних
ініціатив СКУ.

СКУ разом з Канадсько-Українською Фундацією (КУФ) надав
допомогу і консультації для мобільних бригад “Червоного хреста”
у Донецьку та подарував Донецькому обласному травматологічному
центру апарат штучної вентиляції легенів. Це лише два з
багатьох проектів, ініційованих центром гуманітарних ініціатив
СКУ, який діє в Києві, Україна.

“У квітні цього року СКУ і КУФ розпочали проект з протезування
людей, що втратили кінцівки і очі під час подій, пов’язаних з
Євромайданом, – сказала представник КУФ Христина Валер. –
Частина цього проекту передбачає черепно-лицьову
реконструктивну хірургію та мікрохірургію рук після
посттравматичних деформацій”.

СКУ і КУФ також тісно співпрацюють з Е+, українською
громадською організацією, метою якої є створення бази даних
людей, постраждалих під час Євромайдану. Ця база даних буде
доступна для Міністерства охорони здоров’я України та інших
міжнародних організацій з надання допомоги.

Насильство, пов’язане з Євромайданом, і подальша агресія Росії
проти України викликали у людей психологічні травми, як явні,
так і приховані. Свідки цих подій мають гострі симптоми стресу,
який може прогресувати та перерости в хронічний
посттравматичний стресовий розлад. СКУ і КУФ працюють з
Психологічною службою Майдану в Києві та Львові над створенням
реабілітаційних центрів для постраждалих. Мобільні бригади
психологів відвідують ті області, в яких діють українська армія
і національна гвардія. Надаючи першу психологічну допомогу і
спілкуючись
з солдатами, вони сподіваються запобігти розвитку
довгострокових посттравматичних стресових розладів.

Разом зі Злученим Українським Американським Допомоговим
Комітетом СКУ також організовує серію навчальних семінарів за
участю п’яти всесвітньовідомих спеціалістів з надання
психологічної допомоги в особливих умовах. Вони проведуть
тренування для психологів та психіатрів в Україні з
профілактики і лікування посттравматичного стресу.

Контактна інформація в Києві:
Д-р Уляна Супрун
Директор з гуманітарних ініціатив СКУ
01001, Київ, Україна
Музейний провулок 6, к. 106
Тел.: +38(091)971 63 63
usuprun@gmail.com (mailto:usuprun@gmail.com)

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад
у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів
українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації
із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.
Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою
організацією у Економічній та соціальній раді Організації
Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

11 May 2014
MEDIA RELEASE

Ukrainian World Congress suspends aid delivery
after Ukrainian Red Cross personnel attacked in Donetsk

The Ukrainian World Congress (UWC) has suspended aid delivery
to Donetsk after the kidnapping and beating of Ukrainian Red
Cross personnel on 9 May 2014.

"The UWC strongly condemns yesterday’s kidnapping and beating
of Red Cross personnel and the looting of supplies in Donetsk.
With the closure of the Red Cross office in Donetsk, the aid
that we had allocated for their efforts is under review. If and
when the Red Cross office in Donetsk resumes its operations we
will continue our cooperation with the brave medics in the
city," said Ulana Suprun, MD, Director of Humanitarian
Initiatives for the UWC.

In Donetsk, the UWC, together with the Canada Ukraine
Foundation (CUF), has provided aid and assistance to Red Cross
mobile brigades and delivered a ventilator to the Donetsk
Oblast Trauma Center. These are only two of the many projects
initiated by the UWC Office of Humanitarian Initiatives that is
based in Kyiv, Ukraine.

"In April of this year, the UWC and CUF launched a project to
provide prostheses to people who lost limbs and eyes during the
events related to EuroMaidan," said CUF representative Krystina
Waler. “Part of this project foresees the implementation of
cranio-facial reconstructive surgery and micro-surgery of the
hands for post-traumatic deformities.”

The UWC and CUF are also closely working with E+, a Ukrainian
civic organization, the aim of which is to build a database of
people injured during EuroMaidan. This database will be made
available to the Ukrainian Ministry of Health and other
international aid organizations.

The violence surrounding EuroMaidan and subsequent Russian
aggression against Ukraine has caused psychological injuries,
both obvious and hidden. Witnesses to these events have
developed acute stress symptoms, which can progress to become
chronic post-traumatic stress disorders. The UWC and CUF have
been working with the Maidan Psychological Service in Kyiv and
Lviv in establishing rehabilitation centers for those affected.
Mobile brigades of psychologists are traveling to those areas
where the Ukrainian Army and National Guard are deployed. By
providing psychological first-aid and intervention for the
soldiers they hope to prevent long-term post-traumatic stress
disorders from developing.

Together with the United Ukrainian American Relief Committee,
the UWC is also organizing a series of training seminars by
five world-renowned disaster psychological relief specialists.
They will provide training sessions for psychologists and
psychiatrists in Ukraine on post-traumatic stress disorder
prevention and treatment.

Contact information in Kyiv:
Ulana Suprun, MD
Director of Humanitarian Initiatives
6 Muzeinyi provulok, Room 106
Kyiv, Ukraine
Tel: +380(091) 971 63 63
usuprun@gmail.com

http://us4.campaign-archive1.com/?u=de2539b79635c8cbb531d04c2&id=fb6cb45a3b&e=08a9f78e46

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian
communities in the diaspora representing the interests of over
20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33
countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries.
Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United
Nations Economic and Social Council as a non‑governmental
organization (NGO) with special consultative status.

============================================================
**
(http://www.facebook.com/pages/Ukrainian-World-Congress-Свiтовий-Конґрес-Українців/130772870318563?ref=ts)
** follow us on Facebook
(https://www.facebook.com/pages/Ukrainian-World-Congress-Свiтовий-Конґрес-Українців/130772870318563)
| ** forward to a friend
(http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=de2539b79635c8cbb531d04c2&id=fb6cb45a3b&e=08a9f78e46)

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights
reserved.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: ** congress@look.ca (mailto:congress@look.ca)

website: ** www.ukrainianworldcongress.org
(http://www.ukrainianworldcongress.org/)
** unsubscribe from this list
(http://ukrainianworldcongress.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=de2539b79635c8cbb531d04c2&id=81d4255f1d&e=08a9f78e46&c=fb6cb45a3b)
| ** update subscription preferences
(http://ukrainianworldcongress.us4.list-manage.com/profile?u=de2539b79635c8cbb531d04c2&id=81d4255f1d&e=08a9f78e46)

Немає коментарів:

Дописати коментар